Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsomschrijving
Handelsnaam: de onderneming staat bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 88698076 in het Handelsregister ingeschreven onder de handelsnaam: Dokter Juriaan B.V.
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden.
Opdrachtnemer: Dokter Juriaan of aan haar gelieerde onderneming die deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
Diensten: Alle coachingwerkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan groepsevenementen als theatercolleges, transformatietrajecten. workshopdagen, online cursussen of masterclasses.
Evenementen: dit omvat alle bijeenkomsten, zowel online als offline, die Dokter Juriaan aanbiedt. Onder andere, maar niet uitsluitend; theatercolleges, breek-je-breindagen, transformatietrajecten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, tickets en opdrachtbevestigingenovereenkomsten waarbij door Opdrachtnemer diensten worden aangeboden of geleverd.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever/Deelnemer en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever/Deelnemer en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten, indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
4. Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens Opdrachtnemer een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door Opdrachtnemer van een factuur.
5. Opdrachten leiden tot inspanningsverplichtingen en niet tot resultaatsverplichtingen.

Artikel 4. Evenementen
1. Van al onze evenementen staat op onze website omschreven wat een deelnemer van het evenement kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.
2. Indien een live evenement door omstandigheden niet kan doorgaan zal Opdrachtnemer elke deelnemer een alternatief aanbieden voor een volgend gelijkwaardig evenement. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie.

Artikel 5. Annulering
1. Een bestelling voor tickets is definitief wanneer Opdrachtnemer de ontvangst van de bestelling door middel van een orderbevestiging heeft bevestigd. Opdrachtgever/Deelnemer is niet gerechtigd om een definitieve bestelling te annuleren.
2. Tickets voor Breek-je-brein-dagen & workshops kunnen tot uiterlijk één week voor de workshopdag worden ingewisseld tegen tickets voor een vergelijkebare dag van Opdrachtnemer. Indien de prijs voor de tickets voor de alternatieve workshopdag hoger of lager ligt, wordt de oorspronkelijke boeking geannuleerd en een nieuwe boeking gemaakt voor de Deelnemer. Voor het inwisselen van de tickets en/of het maken van een nieuwe boeking wordt een administratievergoeding van 3,50 per ticket in rekening gebracht.
3. Het annuleren van een online training is niet mogelijk. Evenals het gedeeltelijk of geheel
terugvorderen van een betaalde online training.
4. Opdrachtgever/Deelnemer kan een afspraak voor een spreekuur (1-op-1-gesprek) te allen tijde annuleren. Tot aan 6 weken voor aanvang kan de inschrijving kosteloos worden geannuleerd. In geval van annulering korter dan 6 weken voor aanvang geldt:
• Bij annuleren tussen 4 en 6 weken voor aanvang: Opdrachtgever betaalt 15% van de overeengekomen prijs.
• Bij annuleren tussen 1 en 4 weken voor aanvang: Opdrachtgever betaalt 30% van de overeengekomen prijs.
• Annuleren minder dan 1 week voor aanvang: Opdrachtgever betaalt 100% van de overeengekomen prijs.
5. Annuleren van een meerdaagse training (Transformatietrajecten en overige trainingen) kan tot 6 weken voor aanvang van het traject kosteloos. In geval van annulering korter dan 6 weken voor aanvang geldt:
• Bij annuleren tussen 4 en 6 weken voor aanvang: Opdrachtgever/Deelnemer betaalt 25% van de overeengekomen prijs.
• Bij annuleren tussen 2 en 4 weken voor aanvang: Opdrachtgever/Deelnemer betaalt 50% van de overeengekomen prijs.
• Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang: Opdrachtgever/Deelnemer betaalt 100% van de overeengekomen prijs.
6. In navolging op het vorige lid is de aanvang van het transformatietraject het moment waarop de deelnemer een eerste 1-op-1 sessie heeft of de eerste dag van de meerdaagse (wanneer bv een 1-op-1 sessie na de meerdaagse plaatsvindt).
7.  Indien een training niet op de geplande datum kan plaatsvinden, wordt de deelnemer hierover geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.
8. Indien de deelnemer door omstandigheden niet op de geplande datum de training kan volgen, heeft hij het recht zich te laten vervangen. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. Hierbij heeft opdrachtnemer het recht om de nieuwe deelnemer te weigeren wanneer die niet geschikt is of blijkt voor deelname.
9. Indien de deelnemer zich tijdens een training terugtrekt, bestaat er geen recht op restitutie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
10. De deelnemer kan zelf een annuleringsverzekering afsluiten bij een zelf te kiezen verzekeringsmaatschappij.

Artikel 6. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum voor een zakelijke opdrachtgever en binnen 10 dagen na factuurdatum voor een particuliere opdrachtgever, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Het staat Opdrachtnemer vrij om, naar eigen oordeel en in afwijking van de in lid 1 omschreven algemene regel, een aanbetaling van 50% tot 100% van het honorarium te verlangen. Deze aanbetaling dient plaats te vinden vóór aanvang van het eerste (betaalde) gesprek. Indien gewenst ontvangt Opdrachtgever hiervan een afzonderlijke factuur.
3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten die 10% bedragen van de openstaande facturen.
4. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag.
5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere/andere factuur.
6. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 10% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 7. Overmacht
1. In geval Opdrachtnemer door overmacht verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Overeenkomst op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever/Deelnemer te zijn gehouden.
2. Wanneer de Overeenkomst deelname aan een Evenement omvat en dit Evenement wordt verplaatst naar een nieuwe datum vanwege de in lid 1 genoemde situatie, levert dit geen grond op voor kosteloze annulering. Opdrachtgever/Deelnemer ontvangt een voucher ter waarde van het Evenement. De voucher blijft geldig voor het verplaatste Evenement als dat binnen 13 maanden na het oorspronkelijke Evenement plaatsvindt.
3. Onder overmacht wordt aan de zijde van Opdrachtnemer mede verstaan tekortkomingen van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, staking, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming, onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

Artikel 8. Auteursrecht & intellectuele eigendomsrechten
1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten berusten uitsluitend bij de Opdrachtnemer.
2. Het is een Opdrachtgever/Deelnemer van een evenement niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het evenement worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij Opdrachtnemer hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.
3. Het is een Opdrachtgever/Deelnemer niet toegestaan om tijdens live-evenementen video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 5 minuten. Ook is het niet toegestaan om langer dan 5 minuten beelden live uit te zenden via sociale media of andere distributiekanalen. Tijdens momenten van meditatie of visualisatie is het nooit toegestaan om opnamen te maken (video én audio). Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan het evenement.
4. Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke sociale media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het evenement die via persoonlijke sociale media gedeeld mogen worden.

Artikel 9. Beeld- en portretrechten
1. Opdrachtnemer kan tijdens evenementen opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. Opdrachtnemer heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en sociale media. Door deelname aan een live event geeft de Opdrachtgever/Deelnemer toestemming aan Opdrachtnemer om deze beelden te gebruiken.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1 In het geval dat er in de uitvoering van de overeenkomst een situatie is waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dit specifieke geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. In het geval dat er geen uitkering plaatsvindt op grond van de verzekering en indien opdrachtnemer gehouden zou zijn om de schade te vergoeden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in rekening is gebracht voor de behandeling van de schadeveroorzakende kwestie.
2. Aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige artikel is altijd beperkt tot slechts directe schade. Indirecte en gevolgschade (denk onder andere, maar niet uitsluitend, aan gederfde omzet, gemiste winst, kosten voor juridische bijstand, herstelkosten) komen nooit voor vergoeding in aanmerking.
3. Het bezoeken van de bijeenkomsten en deelname aan trajecten, trainingen en cursussen verloopt op eigen risico van opdrachtgever en/of Deelnemer.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die Deelnemer meegebracht heeft.
5. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever dan wel Deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel Deelnemer geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer schriftelijk duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
7. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
8 Elke handeling die de opdrachtgever of deelnemer doet naar aanleiding van deelname aan een evenement of een online programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer en of opdrachtgever. Het maken van beslissingen op basis van de door Opdrachtnemer gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van Deelnemer of opdrachtgever.
9. Opdrachtnemer adviseert om contact op te nemen met een deskundige, voordat deelnemer of opdrachtgever ingrijpende acties gaan ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Opdrachtnemer en Juriaan Galavazi kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

Artikel 10. Geheimhouding & Privacy
1. Gesprekken tussen Opdrachtnemer en Deelnemer worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij Deelnemer hiervoor toestemming heeft gegeven.
2. Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

Artikel 11. Gedragsregels
1. Om de live-evenementen ordelijk te laten verlopen dient Deelnemer tijdens de bijeenkomst de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
2. Wij behouden ons het recht voor om Deelnemer per direct de toegang tot een evenement te ontzeggen indien:
• Deelnemer de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt
• Deelnemer op welke manier dan ook promotionele uitingen verspreidt die niet met de bijeenkomst te maken hebben, in of rondom de locatie van de bijeenkomst, of andere deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben op de bijeenkomst van Dokter Juriaan,
• indien Deelnemer langdurig audio- of video-opnamen maakt of uitzendt
• Deelnemer het evenement op welke wijze dan ook verstoort
• Deelnemer tijdens het evenement alcohol en/of drugs gebruikt*
3. In alle van bovengenoemde incidenten zal Deelnemer per direct uit de bijeenkomst verwijderd worden. Er is in deze gevallen geen recht op restitutie van het deelnamegeld. (*alcohol en/of drugs zijn niet toegestaan)

Artikel 12. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Online Cursus
1 De rechtsverhouding tussen Dokter Juriaan en opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht. Deze voorwaarden zijn beschermd door het wettelijke auteursrecht. Bij constatering van kopiëren zal een vergoeding van €5.000 in rekening worden gebracht en moet de opdrachtgever aantonen dat hij/zij ze niet heeft gekopieerd.
2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een aanbod wordt geaccepteerd. Wanneer opdrachtgever de online cursus van Dokter Juriaan heeft aangekocht via de website, is de overeenkomst gesloten.
3. Bij het afronden van de bestelling op de betaalpagina zijn deze algemene voorwaarden geaccepteerd. Deze zijn onderdeel van de overeenkomst.
4. Wanneer de bestelling is afgerond, ontstaat er een betalingsverplichting.
5. Bij betaling in termijnen mag Dokter Juriaan toegang van de opdrachtgever tot de cursus tijdelijk blokkeren (opschorten) wanneer de betaling niet tijdig gebeurt. Zodra de termijnbetaling is voldaan, krijgt de opdrachtgever weer toegang.
6 Wanneer de opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt is er rechtswege sprake van verzuim. Dokter Juriaan heeft dan het recht de wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Voor de hoogte van de incassokosten worden de maximaal toegestane bedragen van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” aangehouden. Ook op het moment dat Dokter Juriaan kosten moet maken voor het incasseren van facturen, worden deze kosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.
8 De verplichtingen van Dokter Juriaan zijn inspanningsverplichtingen en niet resultaatsverplichtingen.
9 Bij het volgen van een online cursus is de eigen inzet, inspanning en participatie van de opdrachtgever van belang om de gewenste resultaten te kunnen realiseren.
10 De opdrachtgever en/of deelnemer draagt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor handelingen en beslissingen.
11 Dokter Juriaan mag ervoor kiezen om derden in te schakelen om (bepaalde onderdelen van) de overeenkomst uit te voeren.
12 Omdat de opdrachtgever direct toegang krijgt tot de volledige leeromgeving van de online cursus, is Dokter Juriaan deze verplichting direct nagekomen op het moment dat toegang is verstrekt aan de opdrachtgever. De belangrijkste waarde van de overeenkomst zit in de inhoud van de online leeromgeving. Extra livesessies, deelname aan communityweken of andere extra’s vertegenwoordigen geen eigen waarde in de cursusprijs en daar kan dan ook geen restitutie voor worden gevraagd in het geval van een beëindiging of ontbinding.
13 Dokter Juriaan heeft het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen door de toegang tot de online leeromgeving te stoppen wanneer de opdrachtgever en/of Deelnemer zich niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst (o.a. de algemene voorwaarden). Er ontstaat dan geen terugbetalingsverplichting.
14 Dokter Juriaan heeft het recht om te bepalen dat de cursus stopt of offline gaat. Daarmee wordt de overeenkomst stopgezet. Er ontstaat dan geen recht op schadevergoeding, omdat de overeenkomst al is nagekomen en er is geen sprake van wanprestatie.
14 Dokter Juriaan geeft de opdrachtgever het recht om binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever toegang heeft verkregen tot de online leeromgeving, de overeenkomst te herroepen. Na de termijn van 14 dagen is opzeggen niet meer mogelijk.
15 Dokter Juriaan is eigenaar van alle inhoud en informatie die Dokter Juriaan deelt tijdens de online cursus in de online leeromgeving, de community en de livesessies. Alle informatie valt onder het intellectuele eigendomsrecht van Dokter Juriaan als maker.
16 Het is de Deelnemer of Opdrachtgever niet toegestaan om de informatie openbaar te maken, te delen met anderen, te reproduceren of te kopiëren. 17 Met informatie worden alle mogelijke vormen van kennisoverdracht bedoeld, waaronder (maar niet uitsluitend): lesvideo’s, teksten, e-books, masterclasses, opnames, berichten, teksten en uitingen op social media. Bij constatering van kopiëren moet de Deelnemer of Opdrachtgever aantonen dat hij/zij deze niet heeft gekopieerd.
18 Een situatie van overmacht kan ervoor zorgen dat Dokter Juriaan de overeenkomst niet (langer) kan uitvoeren. Als er zich zo’n situatie voordoet, zal Dokter Juriaan de deelnemer en/of opdrachtgever op de hoogte stellen.
19 Wanneer de situatie van overmacht langer dan 4 weken duurt, mogen beide partijen besluiten de overeenkomst te ontbinden zonder dat er ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan. Voor deze ontbinding hoeft geen rechter aan te pas te komen.
20 Onder overmacht vallen situaties zoals, maar niet uitsluitend: een pandemie, ziekte, overheidsmaatregelen, (burger)oorlog, terrorisme, brand, waterschade, overstroming en werkstakingen. Het gaat om situaties die buiten de schuld of risicosfeer van Dokter Juriaan liggen. Storingen of andere situaties van overmacht bij leveranciers van Dokter Juriaan, gelden ook als overmacht.
21. Dokter Juriaan is geen eigenaar van de software die gebruikt wordt voor de online cursus. Dokter Juriaan neemt slechts licenties af bij deze leveranciers. Dokter Juriaan kan om die reden niet garanderen dat de software altijd toegankelijk is.
22. Dokter Juriaan behoud het recht de inhoud van een cursus te wijzigen
23 Toegang tot de cursus is persoonsgebonden. De Deelnemer en of opdrachtgever volgt de online cursus met één account. Deze inloggegevens mogen niet gedeeld worden.
24 In het geval dat Dokter Juriaan van mening is dat de Deelnemer of Opdrachtgever delen uit de cursus heeft gekopieerd, is het aan de deelnemer of opdrachtgever om aan te tonen dat dit niet het geval is.
24 Screenrecordings van de cursus mogen niet gemaakt of gedeeld worden zonder schriftelijke toestemming van Dokter Juriaan
25 Wanneer een Deelnemer reclame maakt, spam of andere ongewenste berichten plaatst in de online leeromgeving, tijdens de livesessies of in de community, mag Dokter Juriaan nde bijdrage verwijderen.
26 Klachten over de cursus kunnen uiterlijk 14 dagen na toegang tot de online leeromgeving worden gemeld via simone@dokterjuriaan.nl. De klacht wordt in behandeling genomen en naar een oplossing gezocht waarbij Dokter Juriaan het recht heeft om het gebrek te herstellen.
27. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
28. Wanneer er een geschil tussen ons ontstaat, zullen opdrachtgever en opdrachtnemer zich eerst maximaal inspannen om zonder tussenkomst van een rechter een oplossing te vinden. Wanneer beide partijen hier niet uitkomen, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Dokter Juriaan is gevestigd, tenzij een wettelijke regeling anders bepaalt.

Artikel 14 Expeditie/ Snowcoaching

29. De deelnemer is gehouden zorg te dragen voor een passende en dekkende verzekering welke de risico’s dekt van zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, ongevallen c.q. letsel, invaliditeit en/of overlijden.
30. Begeleiders van dokterjuriaan zijn niet aansprakelijk en worden gevrijwaard van enige schade die de deelnemer lijdt ten tijde van de expeditie, van welke aard dan ook.
31. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.